Profilaktyka uzależnień

Szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz domy dziecka zapraszamy do udziału w spotkaniach profilaktycznych prowadzonych przez młodych ludzi w konwencji hiphop. Młodzieżowe projekty profilaktyczne które wspieramy:RAP PEDAGOGIA to projekt oparty na muzyce Hip Hop, elementach profilaktyki, inspirowany przeszłym życiem autora i wykonawcy Dobromira Makowskiego.

Autor projektu “RapPedagogia” jest współzałożycielem fundacji “Krok po Kroku” która swoją siedzibę ma w Pabianicach. Jest także pedagogiem oraz animatorem projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. Przed laty sam mierzył się z wieloma problemami będąc wychowankiem Domu Dziecka. Jako młody człowiek przedawkował narkotyki i omal nie umarł. Obecnie jeżdżąc po Polsce dociera do wielu szkół, domów dziecka, domów poprawczych i zakładów karnych mówiąc do młodzieży iż można żyć inaczej.

Myśl przewodnia programu to: “Lepiej zapobiegać niż leczyć”

Zobacz film promujący projekt:
Strona RapPedagogii: www.rappedagogia.plWspółczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych — może zmarnować swoje życie.
Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, „dopalacze”, chcąc zaim­ponować rówieśnikom…

Dostrze­ga­jąc te prob­lemy, z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał wyjątkowy pro­jekt pro­fi­lak­ty­czny. Jest on oparty na doświad­czeni­ach walki z nałogami prowadzą­cych połąc­zony z kon­certem z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi.

Spotka­nia prowadzą Bęsiu i Dj Yonas, rap­erzy tworzący zespół RYM­cerze.
Komu­nikują się z młodzieżą w wieku 13–19 lat –bez zadę­cia i patosu, „ich językiem”.
Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania zain­tere­sowań, przed­staw­ie­nie wartości chrześ­ci­jańs­kich.

Strona Projektu “Nie zmarnuj swego życia”: www.rymcerze.pl/index.php/nie-zmarnuj-swojego-zyciaKażda osoba pracująca z młodzieżą zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkimi zagrożeniami dla nastolatków są alkohol, narkotyki oraz inne używki. Statystyki są zatrważające, mimo wielu starań pedagogów, młodociani coraz częściej sięgają po środki odurzające. Młodzież uzależniona od używek bardzo łatwo wchodzi na przestępczą ścieżkę. Należy więc poszukiwać nowych metod uświadamiania i przestrzegania młodzieży przed zgubą podejmując skuteczne prewencyjne kroki. Niechciany seks, kontakt ze światem przestępczym, nieznany skład chemiczny środków odurzających – to tylko niektóre pułapki – miny, na które narażony jest młody człowiek. Pragniemy przedstawić Państwu artystyczny program profilaktyki uzależnień pod tytułem Antymina. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy 5 i 6), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Jest realizowany w oparciu o spotkania, na których młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. Wiedza ta jest podana w sposób atrakcyjny i interesujący dla młodego odbiorcy. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu jest tutaj muzyka rap oraz animacje multimedialne.

Strona projektu Antymina: www.antymina.pl